Kto sme

RONDA FINANCE a.s. je poskytovateľom platobných služieb malého rozsahu podľa zákona 370/2017 Zb., o platobnom styku.

RONDA FINANCE a.s. je rýdzo česká spoločnosť, ktorá je členom skupiny Alphaduct, a.s.

Spoločnosť poskytuje platobné služby pre klientov skupiny RONDA.
 

RONDA FINANCE a.s.
so sídlom Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6
IČO: 06286721
DIČ: CZ206286721
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod spis. zn. B 22707

RONDA FINANCE a.s., so sídlom Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČ 06286721 je riadne registrovaným subjektom finančného trhu. Potrebné informácie možno overiť na stánkach ČNB v zozname regulovaných subjektov.

Dohľad nad dodržiavaním povinností v platobných službách vykonáva Česká národná banka, so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.nbs.sk.

Klient má tiež právo obrátiť sa na Finančného arbitra SR so sídlom Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, ako na príslušný orgán mimosúdneho riešenia sporov.